Elections 2020

The General Election will be held on November 3, 2020. Early voting begins October 19, 2020. 

Ngày bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, quý vị có thể tham gia bầu cử sớm, bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 năm 2020.

VOTE BY MAIL // BỎ PHIẾU QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
 
Voting by mail is an option for voters to cast their ballot prior to Election Day. Voters can request a vote by mail ballot through the mail or in person. Anyone who is registered to vote in in Illinois can request a mail ballot, and anyone who applied to vote in 2018, 2019, or 2020 will automatically receive a vote-by-mail application through the postal service or email.
 
Bỏ phiếu qua đường bưu điện là một lựa chọn để cử tri bỏ phiếu trước Ngày Bầu cử. Cử tri có thể yêu cầu bỏ phiếu bằng thư gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp. Bất kỳ ai đã đăng ký bỏ phiếu ở Illinois đều có thể yêu cầu một lá phiếu qua thư và bất kỳ ai đã đăng ký bỏ phiếu vào năm 2018, 2019 hoặc 2020 sẽ tự động nhận được đơn đăng ký bỏ phiếu qua dịch vụ bưu chính hoặc email.
 
You Can Request Your Vote-By-Mail Ballot Online! // Yêu cầu gửi phiếu bầu cử bằng thư tại đây.
City of Chicago
DuPage County
Cook County
McHenry County
 
VOTER REGISTRATION // ĐĂNG KÝ CỬ TRI
 
To Vote in Illinois:
 • You must be a U.S. Citizen
 • You must be 17 years old on or before the date of the Primary Election and turn 18 on or before the date of the General or Consolidated Election
 • You must live in your election precinct at least 30 days prior to Election Day.
 • You must not be serving a sentence of confinement in any penal institution as a result of a conviction.
 • You may not claim the right to vote anywhere else.

Để đăng kí bỏ phiếu ở Illinois:

 •  Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ
 • Phải đủ 17 tuổi vào hoặc trước ngày Bầu cử sơ bộ và đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày diễn ra Cuộc bầu cử Chính thức.
 • Quý vị phải sống trong khu vực bầu cử ít nhất 30 ngày trước Ngày Bầu cử.
 • Quý vị không có bất kì bản án giam giữ hoặc kết án nào tại tất cả các cơ quan pháp luật.
 • Quý vị chỉ đăng kí bầu cử tại bang mình đang sống, ngoài ra không được đăng kí tại bang khác.
 

Click Here to Register to Vote // Bấm vào đây để đăng ký 

Registration Deadlines // Thời hạn đăng ký

 • Online: Oct 18, 2020        Trực tuyến: ngày 18 tháng 10 năm 2020
 • By Mail: October 6, 2020      Qua Thư: Ngày 6 tháng 10 năm 2020
 • In-Person: November 3, 2020    Trực tiếp: ngày 3 tháng 11 năm 2020

Check Your Registration Status Here. // Kiểm tra trạng thái đăng ký của quý vị tại đây.

ADDITIONAL RESOURCES // NGUỒN BỔ SUNG

Your Right to Language Assistance in Vietnamese  // Quý vị có quyền được yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ bằng tiếng Việt

Seniors Voting Guide // Hướng dẫn Bỏ phiếu cho Người cao niên 

BallotReady // Phiếu bầu

Vote 411 // Bình chọn 411

Every Vote Counts!