Elections 2020

The General Election will be held on November 3, 2020. Early voting begins October 19, 2020. 

Ngày bầu cử chính thức sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, quý vị có thể tham gia bầu cử sớm, bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 năm 2020.